พฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น

Main Article Content

พรพรรณ ประจักษ์เนตร

Abstract

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการดำเนินชีวิตของประชากรในกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น ในด้านบวกก่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการดำเนินธุรกิจ แต่การนั่งและนอนเพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากเกินไปก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพซึ่งเรียกว่าพฤติกรรมแน่นิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้ในที่สุด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อใหม่ในกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น การรับรู้อิทธิพลจากเพื่อนและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจำกัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อใหม่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการเก็บแบบสอบถามแบบออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 412 คน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่นใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ก และแท็บเล็ต เฟซบุ๊ก ไลน์ และอินสตาแกรม ประมาณ 5.55 ชั่วโมงต่อวันในช่วงวันธรรมดา และ 6.15 ชั่วโมงในวันเสาร์และอาทิตย์ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความสามารถตนเองในการจำกัดการใช้ เฟซบุ๊ก ไลน์ และอินสตาแกรม น้อยที่สุด และการรับรู้อิทธิพลจากเพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดพฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่งหรือนอนใช้เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม และทวิตเตอร์

 

Information Communication Technology based Sedentary Behavior among Net-Generation Population

Information Communication Technologies (ICTs) have exerted both positive and negative impact on net-generation populations. ICT also facilitates information exchange and communication between business actors; on the other hand, it can potentially cause several health problems. In particular, large amount of sedentary time – i.e., spending time using ICTs – increases the risk for many diseases such as obesity and diabetes. The objectives of this study are to examine information communication technology based sedentary behavior, perceived peer influence, and perceived self-efficacy toward the limit use of information communication technology among net-generation population. The quantitative method was employed in this study. An online survey was conducted among 412 respondents who were classified as net-generation population. The results found that the majority of respondents have a sedentary lifestyle. The average time of sitting and spending time with smartphone, laptop, tablet, Facebook, Line, and Instagram was about 5.55 hours on weekdays and 6.15 hours on weekend. Low level of perceived self-efficacy toward the limit use of ICT and high level of perceived peer influence toward use of Facebook, Line and Instagram and this factor were significantly associated with the sedentary behavior.

Article Details

Section
Articles