ช่องทางการจัดจําหน่ายสิ่งของที่มีตราบุหรี่ (CPI : Cigarette promotional items) สิ่งที่ผู้ขายก็ไม่รู้ ผู้ซื้อก็ไม่ทราบว่า...ผิดกฎหมาย

Main Article Content

มลินี สมภพเจริญ
วันเพ็ญ แก้วปาน
ปาหนัน พิชยภิญโญ

Abstract

Products with cigarette promotional items are satisfied especially among teenagers. A research found that collecting this type of items will stimulate teenagers trying to smoke cigarette and perhaps becoming a cigarette addicted, including several diseases from cigarette as well. Moreover, the public has to expense a huge budget for curing each year. According to the Tobacco Control Act 1992 Section 8, any sellers who provide these products are guilty. The study found that many sellers, including areas of Silom, Kao Saan, Sompeng, Jatujak and Tevet, hardly know that selling products of cigarette promotional items are illegal. This is a phenomenon in Bangkok. Most sellers, relating these products, in provinces, however, absolutely know nothing either it's illegal or they are guilty by this law.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

มลินี สมภพเจริญ

ดร.มลินี สมภพเจริญ อาจารย์ประจําภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

References

ภาษาไทย
ประกิต วาทีสาธกกิจ. คอลัมน์ จากบรรณาธิการ. วารสารสมาร์ท, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ฉบับที่ 152, ตุลาคม, 3. 2012.
ศรัญญา เบญจกุล ศิริชัย พรรณธนะ ธัญวรรณ สุลําปิง และภัทรินทร์ ศิริทรากุล. ผลการเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบ: กรณีการเฝ้าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ.ในเอกสารจากผลงานเชิงวิชาการสู่การขับเคลื่อน นโยบายและกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
สุนิดา ปรีชาวงศ์ และเนาวรัตน์ เจริญค้า. รู้จักกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลก. กรุงเทพฯ.
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ. 2553. สํานักโรคไม่ติดต่อ, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. การเฝ้าระวังการบริโภคยาสูบของเยาวชน. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2551.

ภาษาอังกฤษ
Belch, E. George & Belch,. A. Michael. Advertising and promotion : An integrated marketing communications perspective. 7th ed, McGraw-Hill, 758. 2007.
Clow,E. Kenneth and Baack, Donald. Integrated advertising, promotion, and marketing communication, 108-109, 2007.
Goldfisher, Alastair. Firm give away everything to capture trade-show traffic. Pacific Business News, 37, No.8, April 2, 21. 1999.
Sargent, J.,D., Dalton,M.,A., Beach, M.,Bernhardt, A., Pullin, D., & Stevens, M. Cigarette Promotional Items in Public Schools. Archives of Pediatric & Adolescent Medicine, 151(12), 1189-1196. 1997.
Sargent, J.D., Dalton M., Beach, M., Bernhardt, A., Heatherton, T., & Stevens, M. Effect of cigarette promotions on smoking uptake among adolescences. Preventive Medicine, 30, 320-327, 2000.
Sargent, J,D. Dalton .M. & Beach, M. Exposure to cigarette promotions and smoking uptake in adolescents: evidence of a dose-response relation. Tobacco Control, 9, 163-168, 2000,
Sirichotiratana, N., Sovann, S., Aditama, T.Y., Krishnan, M., Kyaing, N.N., Miguel-Baquilod, M., Hai, P.T., Sinha, D.N., Warren, C.W., Jones, N.R. Linking data to tobacco control program action among students aged 13-15 in Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) member states, 2000-2006. Tobacco Control, 17: 372-378. 2008.
World Health Organization. WHO report on the global tobacco epidemic, 2008: The MPOWER package. Geneva, Switzerland: World Health Organization. 2008.