กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมระหว่างผู้เรียนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF