กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานและการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษา: พนักงานร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล