ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา The study of students’ satisfaction with learning music Students in the high school level Pakthongchai Prachaniramit School Nak

Main Article Content

กฤษฎา กองสวรรค์

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนจำนวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับมากไปน้อย คือ ด้านครูผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านสื่ออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม

 

The purposes of this research were to study the satisfaction of learning western music of the students from Pakthongchai Prachaniramit School, Nakhonratchasima. The sample group consisted of 291 students from Pakthongchai Prachaniramit School. The research instrument was a rating scale questionnaire and the data analysis employed percentage, mean, and standard deviation. The research finding was found that the overall satisfaction of learning western music of the students from Pakthongchai Prachaniramit School was at the high level in the aspect of teacher along with the aspect of lessons, learning activities, learning assessment and evaluation, learning media and resources, and the place and surroundings.

Article Details

How to Cite
กองสวรรค์ ก. (2015). ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา The study of students’ satisfaction with learning music Students in the high school level Pakthongchai Prachaniramit School Nak. Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University, 7(1), 14–29. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fakku/article/view/37470
Section
Research Articles