การศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทรอมโบนสำหรับนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา The Study practiced for trombone performance Phanomsarakham "Phanom Adun Witthaya" School Marching BandChachoengsao Province.

Main Article Content

ศักดิ์เกษม จันทร์ศิริกุล

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทรอมโบนสำหรับนักเรียนวงโยธวาทิต และ 2) เพื่อ หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน    กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปฏิบัติเครื่องเป่าทรอมโบน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-  6  จำนวน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบประเมินประสิทธิภาพของแบบฝึกทรอมโบน   และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาอัตราส่วนประสิทธิภาพ และ การทดสอบค่าที  ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทรอมโบน    มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ  82.67/82.33   เป็นไปตามที่กำหนดไว้  80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

The purposes of  this research were  to  1) to develop and assess the  efficiency of  the trombone performance practice module 2) to compare and  students’ learning and skill between before and after experimental treatment. The research samples were 15 Mathayomsuksa 1-6 students of  Phanomsarakham "Phanom Adun Witthaya school" Marching Band, Chachoengsao, selected by purposive sampling method. The research instruments were consisted of  the trombone performance practice, achievement test. The collected data were statistically analyzed by using percentage, mean, standard deviation, efficiency ratio.

Article Details

How to Cite
จันทร์ศิริกุล ศ. (2015). การศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทรอมโบนสำหรับนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา The Study practiced for trombone performance Phanomsarakham "Phanom Adun Witthaya" School Marching BandChachoengsao Province. Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University, 7(1), 1–13. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fakku/article/view/37465
Section
Research Articles