การสร้างชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตในบรรทัดห้าเส้นโดยวิธีการจินตภาพ Creating Instructional Package for Teaching Note-Reading on the Staff by Using the Imagination

Main Article Content

ณัฐพงศ์ สอนสุภาพ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิผลของการสร้าง    ชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตในบรรทัดห้าเส้นโดยวิธีการจินตภาพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษามีจำนวน 6 คน ระยะเวลาในการทดลองรวมทั้งสิ้น 8 คาบๆละ 1 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ชุดการสอนซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือผู้สอน และคู่มือผู้เรียน 2) ชุดการทดสอบระหว่างเรียน 3) ชุดการทดสอบหลังเรียน และ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตในบรรทัดห้าเส้นโดยวิธีการจินตภาพมีประสิทธิผล 81.66/81.11 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน

 

The aims of the experimental research were to create and study the effectiveness of       an instructional package, Teaching Note-Reading on the Staff by Using the Imagination. The population was 6 students. They participated in the class for eight times; one hour each time, total 8 hours. There were research tools used in the study: 1) The instructional package included the following; contents, lesson plans, a teacher's manual and student's manual. 2) Series of post-test 3) Series of after-lesson tests, and 4) Student observation form. The results of the study showed that the effectiveness of an instructional package of Teaching Note-Reading on the Staff by Using the Imagination, was at 81.66/81.11, which was higher than the expected criteria of 80/80. Therefore, the hypothesis was confirmed.

 

Article Details

How to Cite
สอนสุภาพ ณ. (2015). การสร้างชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตในบรรทัดห้าเส้นโดยวิธีการจินตภาพ Creating Instructional Package for Teaching Note-Reading on the Staff by Using the Imagination. Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University, 6(2), 175–194. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fakku/article/view/30084
Section
Research Articles