พลวัตของจิตรกรรมร่วมสมัยลาวจากยุคอาณานิคมถึงปัจจุบัน

Main Article Content

บุรินทร์ เปล่งดีสกุล

Abstract

พลวัตของจิตรกรรมร่วมสมัยลาวจากยุคอาณานิคมถึงปัจจุบันเป็นบทความที่มุ่งศึกษาถึงความเคลื่อนไหวของจิตรกรรมร่วมสมัยลาวจากยุคอาณานิคมจนถึงปัจจุบัน โดยพบว่า ประเทศลาวเริ่มมีการเปิดรับอารยธรรมตะวันตกเข้ามาใน ช่วงเวลาที่ลาวตกเป็นประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส ลาวจึงหนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงตามแบบอย่างของตะวันตก ความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจการเมือง การปกครอง ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในศิลปะและวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นเดียวกับผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยของลาวที่มีการพัฒนา เพื่อให้นำพาวงการศิลปกรรมก้าวให้ทันต่ออารยประเทศ อิทธิพลจากนโยบายของรัฐเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและควบคุมการแสดงออกทางศิลปะในทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่ ยุคอาณานิคมฝรั่งเศส ยุคราชอาณาจักรลาวและยุคสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ แต่ละยุคสมัยได้มีส่วนร่วมในการผลักดัน และพัฒนาวงการจิตรกรรมร่วมสมัยด้วยการสร้างสถาบันและการพัฒนาบุคลากรทางศิลปะ นอกจากการส่งเสริมจิตรกรรมร่วมสมัยให้พัฒนาทัดเทียมต่อประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ศิลปินและบุคลากรเหล่านั้นยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายของรัฐในแต่ละยุคสมัยด้วย

 

The dynamic of Lao contemporary painting from colony period until the present time

The dynamic of Lao contemporary painting from colony period until the present time, is an article focusing on the study in movement of contemporary painting from colony period until the present time. It was found that Lao People’s Democratic Republic starting to import Western Civilization during it was a colony country of France. As a result, People’s Democratic Republic couldn’t avoid being a changing situation following the Western model. The economic, political, and governmental changes caused the changes in its art and culture inevitably.

Likewise, the performance in contemporary painting of Lao People’s Democratic Republic, was developed in order to lead the Art Work field to keep pace with civilized countries. Moreover, the influence from government policy was a key part in supporting and controlling the Art expression in every age or period from France Colony Period, Lao Kingdom Period, and Socialism Communist Period. In each period, it participated in driving onward and developing the contemporary Art field by establishing Art Institute and Staff.

In addition to the support in contemporary art to develop for being equivalent to neighborhood countries, the artists as well as those persons was a part in operating work according to the government policy in each period as well.

Article Details

How to Cite
เปล่งดีสกุล บ. (2014). พลวัตของจิตรกรรมร่วมสมัยลาวจากยุคอาณานิคมถึงปัจจุบัน. Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University, 4(1), 30–57. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fakku/article/view/27187
Section
Research Articles