ผ้าทอหลวงพระบาง : มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

Main Article Content

จรัญ ชัยประทุม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชัยประทุมจ. (1). ผ้าทอหลวงพระบาง : มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น. Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University, 5(1), 129-156. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fakku/article/view/27114
Section
Research Articles