การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กพิการทางสมองและผู้ดูแลกรณีศึกษาสถาบันราชานุกูล Mentally Disabled Children Product Development to Facilitate Caregiver : Case Studies Rajanukul Institute

Main Article Content

นภดล สิทธิวงษ์
รัฐไท พรเจริญ

Abstract

         


          การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาในการดูแลผู้ป่วยของเด็กพิการทางสมองในสถาบันราชานุกูล โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาเด็กพิการทางสมองรวมทั้งแนวคิดของผู้ดูแลรวมทั้งอุปกรณ์ช่วยต่าง ๆ  ในสถาบันราชนุกูล 2) เพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กพิการทางสมอง 3) เพื่อทดสอบการใช้งานของเด็กในสถาบันราชนุกูลโดยศึกษาความพึงพอใจจากผู้ดูแล วิธีดำเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้ดูแลเด็กพิการทางสมองในสถาบันราชานุกูลซึ่งได้จากการสุ่มแบบเจาะจง นำผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กพิการทางสมอง พิจารณาความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่านพิจารณาแบบร่าง จากนั้นนำมาพัฒนาปรับปรุงและสร้างต้นแบบ เพื่อนำไปศึกษาความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยทำการทดลองใช้กับกลุ่มเด็กในสถาบันราชานุกูล และนำผลมาทำการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


          จากการวิจัยพบว่า ผลจากการประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันราชานุกูลที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบในภาพรวมพบว่า ด้านประสิทธิภาพและความสวยงามของผลิตภัณฑ์  ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยได้ค่า gif.latex?\bar{x} = 3.18 รวมทั้งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.76


          จากการออกแบบครั้งนี้ทำให้ทราบว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับสรีระเด็กต้องคำนึงถึงความแข็งแรงและการรับน้ำหนักควบคู่กันไป ถ้าสามารถพับผลิตภัณฑ์ได้ เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และสะดวกในการเคลื่อนย้าย ผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุไม้ โดยเน้นไปที่ความแข็งแรงและความสามารถในการ รับน้ำหนัก และเลือกใช้เบาะหนังเป็นส่วนห่อหุ้มหรือรองรับตัวเด็กเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการสัมผัสโดยตรงของเด็กรวมทั้งต้องคำนึงถึงความสวยงามเป็นหลัก


 


 

Article Details

How to Cite
สิทธิวงษ์ น., & พรเจริญ ร. (2017). การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กพิการทางสมองและผู้ดูแลกรณีศึกษาสถาบันราชานุกูล Mentally Disabled Children Product Development to Facilitate Caregiver : Case Studies Rajanukul Institute. Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University, 9(2), 271–288. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fakku/article/view/114523
Section
Research Articles