แน : อัตลักษณ์ทางดนตรีของสล่าแนรุ่นใหม่ Nea: New Generation Traditional Musicians’ Identities

Main Article Content

คณิเทพ ปิตุภูมินาค

Abstract

แนเป็นเครื่องดนตรีสำคัญในวัฒนธรรมล้านนา ปัจจุบันมีเยาวชนให้ความสนใจฝึกหัดเป่าแนและแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของสล่าแนอย่างชัดเจนแม้สังคมล้านนาปัจจุบันต้องเผชิญกับวัฒนธรรมต่างถิ่นที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่มีข้อจำกัดก็ตาม บทความฉบับนี้มุ่งนำเสนอการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของสล่าแนรุ่นใหม่ และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของสล่าแนรุ่นใหม่ ผู้วิจัยนำเสนอผลการศึกษาผ่านเรื่องราวประสบการณ์ของสล่าแนรุ่นใหม่ทั้ง 3 คน ผลการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ของสล่าแนรุ่นใหม่ คือ สล่าแนเห็นว่า ตนมีหน้าที่ผู้นำวงดนตรี ตนมีอิสระในการสร้างสรรค์การบรรเลง ตนเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีล้านนา ตนมีหน้าที่ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ และตนยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัฒนธรรมดนตรีล้านนา ทั้งนี้มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของสล่าแนรุ่นใหม่ ได้แก่ การใช้ชีวิตในบริบททางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรี มีพื้นฐานทางดนตรีจากโรงเรียน การฝึกหัดดนตรีพื้นเมืองด้วยตัวเอง เป่าแนในวงดนตรีและออกแสดง ผู้ว่าจ้างและผู้ชม


 


Nea is a significant musical instrument in Lanna culture. Currently, there are younger generations who interest and learn to play it increasingly. Even though Lanna society are facing with an influx of culture without restriction, they express obviously their musician identity. This article aims to present: the Nea younger generation players’ identities; and factors influencing their identities – identification. The result was described through three participants’ experiences. The result found that the participants knew themselves – musician identities – as band leader and they were well-known for their music competence in Lanna music society. They could create a variation of melody independently. They were Lanna music preserver while they accepted the change of Lanna music culture.  There were five factors influencing their identities: living in cultural and musical context, having musical basic from school, practicing musical instrument by themselves, playing Nea in the band and preforming, and accepting employee and audience needs.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles