กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ห้องเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรียนรวมในรายวิชาปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์เป็นฐาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF