วารสารวิจัยพลังงาน เป็นวารสารวิชาการจัดพิมพ์โดย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนองค์ความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เปิดรับผลงานประเภท บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ ตลอดทั้งปี

Vol. 12 No. 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

Published: 2016-02-17

ศักยภาพการแปรรูปหญ้าเนเปียร์ไปเป็นพลังงาน

สุริยะ สมศิริ, สุภวัฒน์ วิวรรธ์ภัทรกิจ

47-58

View All Issues

Indexed in tci