ระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับผู้ใช้ไฟที่มีการคิดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้งาน

Main Article Content

ธีระภัทร์ แมนมิตร
ปานจิต ดำรงกุลกำจร

Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์หลักในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับออกแบบขนาดระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่สำหรับผู้ใช้ไฟที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐศาสตร์สูงสุด

ในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณขนาดระบบกักเก็บพลังงานที่เหมาะสม ผู้วิจัยเลือกใช้กระบวนการทางพันธุศาสตร์ผ่านทางโปรแกรม Matlab ซึ่งผู้ที่ใช้โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ต่างๆให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ในแต่ละกรณี ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้จัดทำกรณีศึกษาผู้ใช้ไฟกลุ่มการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลส์แสงอาทิตย์ขนาด 250 kWp เพื่อแสดงผลที่ได้จากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

ผลการคำนวณแสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้ใช้ไฟที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มีการนำแบตเตอรี่เข้ามาบริหารจัดการพลังงาน เพื่อควบคุมปริมาณความต้องการกำลังไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้ใช้ไฟจะได้รับผลตอบ แทนทางการเงินที่มากขึ้นจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงในแต่ละเดือนเมื่อเทียบกับกรณีที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสง อาทิตย์เพียงอย่างเดียว

 

Optimal Battery Energy Storage System for PV Grid Connector for Customer with Time-Of- Use Tariff

Teerapat Manmit1 and Parnjit Damrongkulkamjorn2

1Master of Engineering, Department of Electrical Engineering, The Graduate School, Kasetsart University.

2Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University.

The main purpose of this research is to develop a program to determine the optimal size of energy storage system for electrical customer with photovoltaic generating system.

In this program, Genetic Algorithm in Matlab is used as a tool to calculate the optimal size of energy storage system. The parameters in the program can be properly adjusted by the users when applied to various case studies. The electrical customer type used in this research to illustrate the optimal results of the developed program is the concrete product industry with the photovoltaic installation of 250 kWp.

The calculation results show that when the customers with photovoltaic install the energy storage system to maintain their monthly peak demand at a proper level, their net present worth is higher compared to the case where the energy storage system is not installed due to the decrease of the monthly demand charge.

Article Details

Section
บทความวิจัย