ปัจจัยซึ่งมีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ทศรรษ 2000 ถึงปัจจุบัน

Authors

  • นภดล รศ.ดร. ชาติประเสริฐ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Abstract

นับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2000 จนถึงปัจจุบันนั้นมีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งมีผลต่อนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ถึงแม้ว่าในภาพรวมแล้วนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลียังคงมีความต่อเนื่องมาจากช่วงทศวรรษ 1990 ซึ่งเป็นทศวรรษที่สงครามเย็นเพิ่งสิ้นสุดลง แต่ปัจจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมามีผลทำให้มีความเปลี่ยนแปลงหลายประการในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ปัจจัยทางประวัติศาสตร์  ปัจจัยทางการเมืองภายใน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการทหาร ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม และปัจจัยซึ่งเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีซึ่งมีผลต่อ
การดำเนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลีนับตั้งแต่ทศวรรษ 2000 จนถึงปัจจุบัน[1]

 

[1]  บทความวิจัยนี้เป็นผลมาจากงานวิจัยเรื่อง “นโยบายต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตั้งแต่ทศวรรษ 2000 จนถึงปัจจุบัน”  (พ.ศ. 2564)

Downloads

Download data is not yet available.

References

นภดล ชาติประเสริฐ. ปัจจัยซึ่งมีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี. กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.

นภดล ชาติประเสริฐ. ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับญี่ปุ่น ค.ศ. 1965 - 2009. กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.

สุรางค์ศรี ตันเสียงสม. “การเมืองระหว่างประเทศของเกาหลี”. ใน การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย ( หน่วยที่ 11). กรุงเทพฯ: สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.

Bridges, Brian. Japan and Korea in the 1990s : From Antagonism to Adjustment. Vermont: Edward Elgar Publishing Company, 1993.

Cho, Myung Hyun. Korea and the Major Powers : An Analysis of Power Structures in East Asia . Seoul : Research Center for Peace and Unification of Korea, 1989”

Faure, Anaïs. “2016: A Pivotal Year for South Korean Diplomacy”, https://thediplomat.com/2016/05/2016-a-pivotal-year-for-south-korean-diplomacy/, สืบค้นเมื่อ January 17, 2021.

Kapitsa, Mikhail, “The Evolving Situation in Northeast Asia and the Korean Problem,” in Korea and World Affairs. (Vol.16 No.3, Fall 1992), pp.495-498.

Kim Jaechun. “South Korea’s Free and Open Indo-Pacific Dilemma”, https://thediplomat.com/2018/05/south-koreas-free-and-open-indo-pacific-dilemma/, สืบค้นเมื่อ January, 17, 2021.

Kim, Ilpyong J., “The Narmalization of Chinese-South Korean Diplomatic Relations,” in Korea and World Affairs (Vol. 16 No. 3, Fall 1992), p.483.

Kim Sung-Mi. “Cursed by Geopolitics? South Korea’s Place in Asia’s Changing Politics of Space” RESEARCH DIVISION ASIA / BCAS 2018 | SESSION NR. 5. https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/Kim_BCAS_2018_South_Korea_geopolitics_9_.pdf. สืบค้นเมื่อ January 17, 2021

Krieckhaus, Jonathan. “Geopolitics and South Korea’s Economic Success” Asian Perspective, Volume 41, No.1, January-March 2017.

Lee Chae-Jin. “The direction of South Korea's foreign policy” Korean Studiesม Vol. 2.,1978.

Lee, Chong-Sik, Japan and Korea : The Political Dimension. Standford, California: Hoover Institutional Press, 1985.

Meyer, Peggy Folkenhein, “Gorbachev and Post Gorbachev Policy Toward the Korean Peninsula”, Asian Survey. Vol. XXXII, No. 8 (August 1992), p. 760.

Morrison, Charles E. and Suhrke, Astri. Strategies of Survival: The Foreign Policy Dilemmas of Smaller Asian States. St.Lucia, Queenland: University of Queenland Press, 1987.

Shin, Jung Hyun, “North Korea’s Policy Toward Japan : Perception, Goals, Trends” in The Foreign Relations of North Korea : New Perspectives, edited by Park, Jae Kyu, and others. Colorado : Westview Press, 1987.

Snyder, Scott A., Lee Geun, Kim Young Ho, Kim Jiyoon. Domestic Constraints on South Korean Foreign Policy. Council on Foreign Relations Press: New York. 2018.

Published

2021-06-14

How to Cite

ชาติประเสริฐ น. ร. (2021). ปัจจัยซึ่งมีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ทศรรษ 2000 ถึงปัจจุบัน. Thai Journal of East Asian Studies, 25(1), 103–120. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/easttu/article/view/247695

Issue

Section

Research Article