Thai Economy and Politics Between 2014 and 2019: Policy and Adjustment

  • Arpharatsami Namanee

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายของรัฐบาลไทยที่นำโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.)ช่วงปีค.ศ.2014-2019ว่ามีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างไร ทั้งนี้เพื่อนำเสนอถึงยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของไทย ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์และรายงาน
การวิจัย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงนโยบายใหม่ ๆ และการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจของไทย ผู้วิจัยพบ
ว่าประเทศไทยมี“ความอ่อนแอบางอย่าง” ที่ซ่อนอยู่ภายในเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งก็คือภาวะการพึ่งพา ทำให้
รัฐบาล คสช. ได้มีนโยบายในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสร้างดุลยภาพจากการพึ่งพาต่างประเทศไปสู่
การพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2560). ลาดับความสำคัญของประเทศคู่ค้าของไทย ํ มกราคม - กันยายน 2560.
สืบค้นวันที่ 10 มกราคม 2561, จาก http://www.dtn.go.th/images/320/TH%20Trade%20Rank/
Trade%20Rank%20Jan-Sep%202017.pdf.
กรวิทย์ตันศรี. (2560). “แรงงานกับการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรไทย”. สืบค้นวันที่2ธันวาคม 2560,จาก
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/NorthEastern/DocLib_Research/04-Labor%20
with%20Agri%20Changing.pdf.
กระทรวงอุตสาหกรรม. (2559).10อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NEWENGINE
OF GROWTH). สืบค้นวันที่ 20 ธันวาคม 2560, จาก http://www.oie.go.th/sites/default/files/
attachments/publications/newengineofgrowth.pdf.
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา. (2559). พิมพ์เขียว Thailand 4.0.
สืบค้นวันที่12 มีนาคม 2561,จาก http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf.
ไทยโพสต์. (2558). คำต่อคำ “ประยุทธ์” ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”. สืบค้นวันที่14 ธันวาคม 2560,
จาก http://www.thaipost.net/home/?q.
นพรัตน์วงศ์วิทยาพาณิชย์. (2550). การก่อเกิดรัฐบาลพรรคเดียวในการเมืองไทย : ศึกษากรณีพรรคไทยรักไทย.
(วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นวันที่ 8 ธันวาคม 2560, จาก
file:///C:/Users/User/Downloads/Fulltext%231_164121.pdf.
ประยุทธ์จันทร์โอชา. (2558). คำต่อคำ'ประยุทธ์จันทร์โอชา' รายการ'คืนความสุขให้คนในชาติ'. สืบค้นวันที่13
ธันวาคม 2560,จาก http://www.ryt9.com/s/nnd/2166260.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเกอร์. (2546). เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพ. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์หนอน
ผีเสื้อ.
ผู้จัดการรายวัน. (2550). ยุบพรรคไทยรักไทย ตัดสิทธิ111 กก.บห. สืบค้นวันที่13 ธันวาคม 2560,จาก https://
www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9500000150207.
ผู้จัดการรายสัปดาห์. (2553).จับตากลุ่ม “คนเสื้อหลากสี” เสียงสะท้อนของสังคมยุคใหม่. สืบค้นวันที่14ธันวาคม
2560,จาก http://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9530000062181.
พิษณุ สุ่มประดิษฐ์. (2560). ไฟล์:ชวลิต ยงใจยุทธ. สืบค้นวันที่ 14 ธันวาคม 2560, จากhttp://wiki.kpi.ac.th/
index.php?title.
รังสรรค์ธนพรพันธุ์. (2539). กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย: บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและการเมือง พ.ศ.2475-2530. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ผู้จัดการ.
รัฐบาลไทย. (2557). คำแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติวันศุกร์ที่๑๒ กันยายน ๒๕๕๗. สืบค้นวันที่22เมษายน 2561,จาก www.thaigov.
go.th_uploads_thumbnail_statement_2016_11__20161124150658000000.pdf.
รัฐสภา. (2544). คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ สมัยรัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ ชิน
วัตรเป็นนายกรัฐมนตรี. สืบค้นวันที่ 22 เมษายน 2561, จากhttps://www.parliament.go.th/cabinet_web/23/g/2544.pdf.
วรรณวิภางค์โชติพงษ์. (2557). มองเหลือง-แดง ผ่านขั้วความคิดทางการเมือง.วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
ปีที่32(ธันวาคม 2557):31-39.
ศาลรัฐธรรมนูญ. (2551). สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่๒๐/๒๕๕๑. สืบค้นวันที่15ธันวาคม 2560,จาก http://
www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/article/file_import/t20-2551.pdf.
เสาวณีจันทะพงษ์และ นิธิสาร พงศ์ปิยะไพบูลย์. (2560).20 ปีวิกฤติเศรษฐกิจ2540: บทเรียนสู่เส้นทางเศรษฐกิจ
ที่สมดุลและยั่งยืน. สืบค้นวันที่15 มกราคม 2561,จาก https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/
ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_115.pdf.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). คาแถลงนโยบาย ํ ของ คณะรัฐมนตรีนางสาว
ยิ่งลักษณ์ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔. สืบค้นวันที่ 22
เมษายน 2561,จาก http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5057.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. (2558). นโยบายส่งเสริมการลงทุน 7 ปี(พ.ศ. 2558-2564). สืบค้น
วันที่20 มกราคม 2561,จากhttp://www.boi.go.th/index.php?page=policies_for_investment_promotion.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2548). คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ํ พันตารวจโททักษิณ ํ ชินวัตร นายก
รัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘. สืบค้นวันที่ 22 เมษายน 2561, จาก http://
backoffice.onec.go.th/uploaded/Category/plan/23-policy-tasin.pdf.
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์. (2560). การแถลงข่าวการค้าระหว่างประเทศของ
ไทยเดือนตุลาคมปี2560. สืบค้นวันที่ 20 มกราคม 2561, จาก http://www.ditp.go.th/ditp_pdf.
php?filename=contents_attach/208209/208209.pdf&title=208209
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์. (2560). สรุปการค้าระหว่างประเทศ. สืบค้นวันที่20
มกราคม 2561,จากhttp://tpso.moc.go.th/international_trade.
อนุสรณ์ลิ่มมณี. (2531). ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์.
อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย. (2558).ระบุอุตสาหกรรมไทยต้องยกระดับ “ผลิตภาพ” ทั้งด้านแรงงาน เทคโนโลยีนวัตกรรม
แก้ไขจุดอ่อนประเทศ. สืบค้นวันที่20 พฤศจิกายน 2560,จาก http//www.thaigov.go.th/index.php/
th/news-ministry/2012-08-15-09-45-02/item/.
อุบลพรรณ กระจ่างโพธิ์. (2553). การเคลื่อนไหวของขบวนการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
(นปช.) ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์. (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้น
วันที่ 15 กุมภาพันธ์2561, จาก http://www.polsci.chula.ac.th/pitch/modernthaipolitics2013/
ubonphan.pdf.
Doner, F. R. (2004). The Politics of Uneven Development: Thailand’s Economic Growth Comparative
Perspective. New York: Cambridge University Press.
Hewison K. (1999). Thailand’s Capitalism: The Impact of the Economic Crisis. Retrieved November
15,2017, fromhttp://econ.tu.ac.th/archan/RANGSUN/EC%20460/EC%20460%20Readings/
Thai%20Economy/Thai%20Capitalism/Thailand's%20Capitalism-%20Impact%20of%20
Econ%20Crisis.pdf.
McIntyre, A. (1998). Political Institutionsand the Economic CrisisinThailand and Indonesia. Retrieved
November11,2017, from http://www.jstor.org/stable/25773551.
Propertytoday. (2558). นโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทยยุค ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. Retrieved
November15,2017, from http://www.propertytoday.in.th/finance/.
Published
2020-12-17
How to Cite
Namanee, A. (2020). Thai Economy and Politics Between 2014 and 2019: Policy and Adjustment. Thai Journal of East Asian Studies, 24(2), 49-63. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/easttu/article/view/246134
Section
Research Article