ศึกษาสภาพแบบเรียนภาษาจีนระดับปฐมวัย กรณีศึกษา: หนังสือภาษาจีนปฐมวัย1a-3b

The Study of the State of the Chinese Kindergarten Curriculum Case Study: Chinese Kindergarten Course Book 1a-3b

Authors

  • MASAYAMAS CHAICHANAKIJPONG คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • CHATUWIT KEAWSUWAN

Keywords:

Course book, Kindergarten, Curriculum

Abstract

The aim of this paper is to study the congruency of the vocabulary system and ordering of chapter for Chinese kindergarten class written by Thai author with key indicator and Chinese learning content according to the Basic Education Core Curriculum, 2008, at the first-grade level. A comparative study and analysis of an early childhood Chinese language textbook published by Thongkasem Publishing in 2017, totaling 6 volumes, by analyzing vocabulary, number of words, vocabulary content, vocabulary type, and chapter order. As a result, from these analyses, we found that it can be applied for further study in grade 1 following criteria Basic Education Core Curriculum 2008 for grade 1. Nevertheless, the researcher still found some issues in the curriculum and there are some issues that are not in accordance with the indicators of the grade 1, substance 1: Standard 1.2, item 1. The number of words is too much for the elementary level. In terms of lexical types, no adverbs, prepositions, and conjunctions were found. In terms chapter order, no personal information was found. Accordingly, we could use the research results to develop teaching documents which is beneficial to the management of Chinese language teaching at the early level.

References

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษา. (2556). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
กิตติภพ สีพอง. (2560). ภาษาจีนปฐมวัย 1a. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ทองเกษม.
กิตติภพ สีพอง. (2560). ภาษาจีนปฐมวัย 1b. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ทองเกษม.
กิตติภพ สีพอง. (2560). ภาษาจีนปฐมวัย 2a. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ทองเกษม.
กิตติภพ สีพอง. (2560). ภาษาจีนปฐมวัย 2b. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ทองเกษม.
กิตติภพ สีพอง. (2560). ภาษาจีนปฐมวัย 3a. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ทองเกษม.
กิตติภพ สีพอง. (2560). ภาษาจีนปฐมวัย 3b. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ทองเกษม.
กำธร สถิรกุล. (2515). หนังสือและการพิมพ์. กรุงเทพมหานคร : สมาคมผู้จัดพิมพ์ระหว่างประเทศ.
จรรยวรรณ เทพศรีเมือง. (2560). ขนาดของภาพประกอบการทำหนังสือสำหรับเด็ก (การสอนภาษาไทย)
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์.อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ณรงค์ ทองปาน. (2526). การสร้างหนังสือสำหรับเด็ก. กรมการฝึกหัดครู: ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการหน่วยศึกษานิเทศน์.
นันทิยา แสงสิน. (2527). การสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา.เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประนอม สุรัสวดี. (2534). กิจกรรมและสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมิตรา อังวัฒนกุล. (2535). วิธีสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรสิริ วงศ์สิริศร. (2540). การวิเคราะห์แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต.วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
อรอนงค์ โชคสกุล และ ศรีอัมพร ประทุมนันท์. (2544). การผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนการจัดทำหนังสือ สำหรับเด็กเล่ม 4, ชัยนาท: ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย.

Downloads

Published

2022-06-10

How to Cite

CHAICHANAKIJPONG, M., & KEAWSUWAN, C. . (2022). ศึกษาสภาพแบบเรียนภาษาจีนระดับปฐมวัย กรณีศึกษา: หนังสือภาษาจีนปฐมวัย1a-3b: The Study of the State of the Chinese Kindergarten Curriculum Case Study: Chinese Kindergarten Course Book 1a-3b. Chinese Language and Culture Journal, 9(1), 175–192. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/clcjn/article/view/252987