About the Journal

วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นวารสารที่ออกรายครึ่งปี คือระหว่าง มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และเปลี่ยนแนวคิดทางด้านภาษาจีน วัฒนธรรมจีน จีนศึกษา และเรื่องราวของชาวจีนในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนสาขาอื่นๆ มีวิทยาลัยจีนศึกษาเป็นเจ้าของ และอธิการบดีเป็นที่ปรึกษา บทความที่รับมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น