About the Journal

วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นวารสารที่ออกรายครึ่งปี คือระหว่าง มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และเปลี่ยนแนวคิดทางด้านภาษาจีน วัฒนธรรมจีน จีนศึกษา และเรื่องราวของชาวจีนในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

โดยมีวิทยาลัยจีนศึกษาเป็นเจ้าของ และอธิการบดีเป็นที่ปรึกษา บทความที่รับมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น

สาขา / อนุสาขาที่รับ
1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2. ธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี
3. สังคมศาสตร์

ขอบเขตการรับบทความ
1. บทความภาษาไทย
2. บทความภาษาอังกฤษ
3. บทความภาษาจีน

ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความ
1. ค่าพิจารณาบทความในอัตรา 4,500 บาทต่อ 1 บทความ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ บุคคลภายนอก (ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่านในการพิจารณาบทความแต่ละบทความ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564)

2. สำหรับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทางวารสาร ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างผลงานวิชาการของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย แต่บทความนั้นๆ ต้องมีอาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้เขียนแรก (First Author) เท่านั้น

ทั้งนี้ หากบทความดำเนินการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้ว หรือ ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ (Rejected) เจ้าของบทความ ไม่สามารถ เรียกร้องค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความคืนจากทางกองบรรณาธิการ ฯ ได้

การชำระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ชำระเป็นเงินสดที่กองคลัง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (บางพลี)
2. โอนเงินเข้าธนาคารได้ตามเลขบัญชีด้านล่างนี้
    ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาถนนบางนา-ตราด กม.18 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 450-2-05411-8

หมายเหตุ:

1. โปรดเขียนชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ในใบนำฝากธนาคารให้ชัดเจน และ FAX ใบนำฝากมายังวิทยาลัยจีนศึกษา
หมายเลขโทรสาร 02-312-6295 และโทรแจ้งการโอนเงินที่หมายเลข 02-312-6300 ต่อ 1477, 1479
2. กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน: นำใบนำฝากธนาคารมาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ วิทยาลัยจีนศึกษา