กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนตามคู่มือครู เรื่อง วงจรไฟฟ้า ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความฉลาดทางอารมณ์ และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีเพศต่างกัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy