กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ NTeQ และการเรียนตามคู่มือครู เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคงทนความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ต่างกัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy