กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมโฟโตช็อปที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการรู้คอมพิวเตอร์ต่างกัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy