กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้แผนและการจัดการเรียนรู้ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy