กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการประเมินตนเอง ในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy