กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผกามาศ บุตรสาลี แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ของชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF