กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy