กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 Download Download PDF