Return to Article Details รูปแบบการสร้างความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดสำหรับการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน A MODEL OF AFFECT THE LOYALTY OF BUDGET AIRLINE'S CUSTOMERS FOR ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy