กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF