กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับสื่อประสม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล