การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ก การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 กับบูรณาการนวัตกรรม The Development of Teacher Skills in the 21st Century and the Integration of Innovation

Main Article Content

นายศักดิ์ดา งานหมั่น
Phra Sitthichai Rinrit
Phra Phanomphorn Kapbun

Abstract

Abstract


It is necessary for the educational system in the 21st century to seek new strategies for development. The trends in education management require integration with various fields of science. The right education for the new century aims at achieving skills, in other words, the ability to apply skills after studying. From knowledge of the studied subjects to skills in applying and integrating them in real life. The education that can bring out the most of students’ abilities, ideas, and attitudes. Therefore, the tools to enhance the skills of the 21st century have been created based on thinking, a research process that focuses on life skills, and lifelong learning in which the teachers play the role of guiding and undertaking learning projects together. The factors that are obstacles for the teachers to perform their duties are as follows: other responsibilities apart from teaching; insufficient number of teachers; teachers do not get to teach according to their degrees; teachers lack information and communications technology (ICT) skills; teachers lack freedom in administration; and new generation of teachers lack teaching expertise whether in academics, teacher characteristics, or lack experiences in working. The factors that are obstacles for the teachers to perform their duties are as follows: other responsibilities apart from teaching; insufficient number of teachers; teachers do not get to teach according to their degrees; teachers lack information and communications technology (ICT) skills; teachers lack freedom in administration; and the new generation of teachers lack teaching expertise whether in academics, teacher characteristics, or lack experiences in working. All of these factors reflect the importance to develop teacher skills to have the 21st century skills which will be able to fully respond to the needs of teachers and students. This will result in the most efficiency and effectiveness of teaching and learning, including the attainment of three important skills which are 1) learning and innovation skills; 2) information and communications technology skills; and 3) life and career skills.

Article Details

How to Cite
งานหมั่น น., Rinrit, P. S. ., & Kapbun, P. P. . (2021). การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ก การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 กับบูรณาการนวัตกรรม: The Development of Teacher Skills in the 21st Century and the Integration of Innovation. Journal of MCU Buddhasothorn Review, 1(2), 79–93. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JMBR_sothorn/article/view/250288
Section
Academic Article

References

กรุงเทพธุรกิจ. (15 มกราคม 2558). อนาคตของเศรษฐกิจไทยกับ บทบาทของภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 09 ธันวาคม 2561 จาก
นันทวัน จันทร์กลิ่น. “การศึกษาปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพในการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2”.วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. 2557.
พงษ์ ผาวิจิตร. กึ๋นแห่งศตวรรษใหม่ : 21st Certury Skills. กรุงเทพมหานคร: ซเอ็ดวานซ์อินเตอร์ พริ้นติ้ง. 2555.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2557.
วิจารณ์ พานิช. วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น. 2556. หน้า 11.
. วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์. 2555.
. วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์. 2555.
วิภาวี ศิริลักษณ์. การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21. วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต วิจัย และประเมินผลการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2557.
วิโรจน์ สารรัตนะ. กระบวนการทัศน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธิ์. 2556.
สุกิจ โพธิ์ศิริกุล. การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะในการดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ ปร.ด.. มหาวิทยาลัยบูรพา. 2553.
สุคนธ์ สินธพานนท ์ และคณะ. พัฒนาทักษะการคิดตามแนวปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง. 2555.
สุนันท์ สังข์อ่อง. หลักสูตร. (2555. หน้า 34-36). การสอนสำหรับศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. สืบค้นเมื่อ 09 ธันวาคม 2561 จาก www.gotoknow.org
สุภาพร ศรศิลป์. (ม.ป.ป), ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, สืบค้นเมื่อ 9 ธันวาคม 2561, จาก https://www.gotknow.org/posts /509888
อนุชา โสมาบุตร. แนวคิดการจัดการเรียนรู้สำ หรับครูในศตวรรษที่ 21. [ออนไลน์] . 09 ธันวาคม 2561.
อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ. รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการรู้สารสนเทศสำหรับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2550.
Partnership for 21st Century Skills. Framework for 21st Century Learning. [ออนไลน์] <://www.p21.org/storage/documents/P21_Framework_Definitions.pdf>. 09 December 2018.
WHOQOL Group. WHOQOL-BREF Introduction. Administration. Scoring and Generic Version of the Assessment. Geneva. Switzerl: Field trail version World Health Organization. 1996.