ที่ปรึกษา

 

 

พระราชปริยัติสุนทร                                      

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

พระครูปริยัติวรรณาภรณ์, ผศ.       

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

 

พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน                              

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

 

 

 

บรรณาธิการ

 

 

ผศ.ดร.จตุพล พรหมมี                

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

 

 

 

หัวหน้าบรรณาธิการ

 

 

ผศ. ภูริทัต ศรีอร่าม                    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

 

รศ.ดร.บุญร่วม คำเมืองแสน          

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้าย               

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด              

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์                

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

ผศ.ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

ดร.บุญยอด ศรีรัตนสรณ์                                

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์

 

ดร.สกุล อ้นมา                                            

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ผศ.ดร.สมชาย ดำเนิน                             

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

 

พระพรหมพิริยะ ถาวโร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

 

พรภิรมย์ ยอดบุญ    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร