ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ผู้แต่ง

  • วิชชกานต์ เมธาวิริยะกุล กรมสรรพากร
  • ปานฉัตร อาการักษ์ สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำสำคัญ:

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์, ใบรับอิเล็กทรอนิกส์, กรมสรรพากร

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด ความเป็นมา ภาพรวม วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของระบบบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ซึ่ง ประกอบไปด้วยระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมสรรพากร. (2559). คู่มือใบกำกับภาษี. Retrieved 5 สิงหาคม 2560, from http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/ebook/taxin voice.pdf

กรมสรรพากร. (2560a). FAQ คำถามที่พบบ่อย : คำนิยาม. Retrieved 5 สิงหาคม 2560, from https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/download/ 1_object.pdf

กรมสรรพากร. (2560b). FAQ คำถามที่พบบ่อย : ประโยชน์และวัตถุประสงค์. Retrieved 5 สิงหาคม 2560, from https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/download/1_object.pdf

กรมสรรพากร. (2560c). ภาพรวมการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์. Retrieved 5 สิงหาคม 2560, from https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/support/manual

กรมสรรพากร. (2560d). ภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt. Retrieved 5 สิงหาคม 2560, from https://etax.rd.go.th/etax_ staticpage/app/#/index/aboutinfo/overview#top

กรมสรรพากร. (2560e). ภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email. Retrieved 5 สิงหาคม 2560, from https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/aboutinfo/overview#top

กรมสรรพากร. (2560f). ภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice by Email. Retrieved 5 สิงหาคม 2560, from https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/aboutinfo/overview#top

กระทรวงการคลัง. (2559). National e-Payment เป็นระบบการชำระเงินแบบ อิเล็กทรอนิกส์. Retrieved 5 สิงหาคม 2560, from http://www.epay ment.go.th/home/app/home

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-12-30