ต้นทุนและผลตอบแทนกรณีศึกษา การเพาะเห็ดในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • สุภมล ดวงตา สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บทคัดย่อ

การวิจัยต้นทุนและผลตอบแทนกรณีศึกษา การเพาะเห็ดในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน การเพาะเห็ดในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเก็บข้อมูลจากการ ตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการเพาะเห็ด รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การศึกษาครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงนำข้อมูลที่ ได้มาทำการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในรูปแบบของการวิเคราะห์ด้วย วิธีจุดคุ้มทุน วิธีอัตรากำไรต่อต้นทุน วิธีอัตรากำไรต่อยอดขาย วิธีผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และ วิธีระยะเวลาคืนทุน สำหรับการเพาะเห็ดใน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและเพศชายเท่ากัน อายุระหว่าง 51- 60 ปี ระยะเวลาในการประกอบอาชีพในการเพาะเห็ดส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ระหว่าง 16 - 20 ปี ผู้ประกอบการที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการเพาะเห็ดฟางและ เห็ดนางฟ้าใน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 12 ราย ต้นทุนเริ่มแรกในส่วนของที่ดิน โรงเรือน และอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดมีดังต่อไปนี้ ต้นทุนเริ่มแรกของการเพาะเห็ดฟางเป็นจำนวนเงิน 89,907 บาท การเพาะเห็ดนางฟ้าโดย ผลิตก้อนเชื้อเอง เป็นจำนวนเงิน 7,708 บาทและการเพาะเห็ดนางฟ้าโดยซื้อก้อนเชื้อมา เปิดดอก 16,545 บาทต้นทุนการผลิต การแปรสภาพวัตถุดิบเป็นสินค้าสำเร็จรูปโดยใช้ แรงงานคน และวัตถุดิบอื่นๆ ประกอบด้วยต้นทุน 3 ประเภท คือ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิตของการเพาะเห็ดฟางต่อครั้งเท่ากับ 6,455 บาท และค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานต่อครั้งเท่ากับ 334 บาท และต้นทุนการผลิต การแปรสภาพวัตถุดิบเป็นสินค้าสำเร็จรูปของการเพาะเห็ดนางฟ้าโดยผลิตก้อนเชื้อเองต่อครั้งเท่ากับ 13,532 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อครั้งเท่ากับ 760 บาท และการเพาะเห็ดนางฟ้าโดยซื้อก้อน เชื้อมาเปิดดอกต่อครั้งเท่ากับ 28,100 บาท ปัญหาและอุปสรรคด้านระบบน้ำในโรงเรือนและด้านโรคแมลงและศัตรูเห็ดในภาพ รวมอยู่ในระดับปานกลาง

Downloads

Download data is not yet available.

References

เทศบาลตำบลบ้านดู่. (2559). ข้อมูลทั่วไปประจำปี 2559. สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2559 จาก : http://www.bandu.go.th/sourceFiles.php?pageID=2

หมอชาวบ้าน. (2549). เห็ดคุณค่าทางอาหาร. สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2559 จาก : https:// www.doctor.or.th/article/detail/1493

Puechkaset. (2559). เห็ดนางฟ้า และการเพาะเห็ดนางฟ้า. สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2559 จาก : http://puechkaset.com/

พรพรรณ ไชยชุมพล. (2556). ต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้าใน จังหวัดลำปาง. สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2559 จาก : http://it.nation.ac.th/ studentresearch/search.php?id=106

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-12-30