ผลกระทบของมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่มีต่อคุณภาพการตรวจสอบภายใน ของผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ผู้แต่ง

  • อรพินท์ วงศ์ก่อ สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • อมรา ติรศรีวัฒน์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ภาสวรรณ สุนทรรักษ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คำสำคัญ:

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน, คุณภาพการตรวจสอบภายใน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบผลกระทบของมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ที่มีต่อคุณภาพการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐ จำนวน 105 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ การ วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า มาตรฐาน การตรวจสอบภายในที่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก กับคุณภาพการตรวจสอบภายใน โดยรวม ได้แก่ ด้านความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านความรู้ความสามารถ ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน ด้านขอบเขตการปฏิบัติงาน ด้านแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน และด้านการบริหารงานหน่วยตรวจสอบภายในที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

References

เจริญ เจษฎาวัลย์. (2546.) การบริหารงานตรวจสอบภายในกับ Audit Committees. กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์.

จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2551). “การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน.” พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี เอ็น เพรส.

จันทนา สาขากรและคณะ. (2548). การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี เอ็น เพรส.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี เอ็น เพรส.

ผกามาศ มูลวันดี. (2553). ผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้มาตรฐานการตรวจ สอบภายในที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของบริษัทจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ บช.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย. (2554). มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจ สอบภายใน. กรุงเทพฯ : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (7 ตุลาคม 2558). http://www.mua.go.th/ อุษณา ภัทรมนตรี. (2545). การตรวจสอบและการควบคุมภายใน. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์.

Black,K. (2006). Business statistic for contemporary decision making 4th ed. USA : John wiley & Son.

Goodwin, Jenny. (2003). The Relationship Between the Audit Committee and the Internal Audit Function : Evidence from Australia and New Zealand. International Journal of Auditing. 7(3) : 209-222.

Zain, Mat Mazlina, Nava Subramaniam and Jenny Stewart. (2006). Internal Auditors’ Assessment of their Contribution to Financial Statement Audits : The Relation with Audit Committee and Internal Audit Function Characteristics. International Journal of Auditing 10 (1) : 1-18.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2016