ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมและก่อสร้างหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผู้แต่ง

  • อรวรรณ เชื้อเมืองพาน สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำสำคัญ:

การบริหารความเสี่ยง, ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพ การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวแปรต้นคือ การบริหาร ความเสี่ยงทั้ง 4 ด้านได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงทางด้าน การเงินและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากระบบฐาน ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์ (SET Market Analysis and Reporting Tool : SETSMART) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2555 – 2557 ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ถดถอย หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัว จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน คือการบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินซึ่ง มีความสัมพันธ์ในทิศทาง เดียวกับอัตรากำไรจากการดำเนินงาน

Downloads

Download data is not yet available.

References

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2557). กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร. กรุงเทพฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2557). นโยบายบริการความเสี่ยงองค์กร. กรุงเทพฯ

ธิติภัณฑ์ สุดมาศ. (2548) การรับรู้ของพนักงานต่อปัจจัยระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง องค์การกรณีศึกษา บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์ปริญญา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นุชจรี พิเชฐกุล. (2555). การรายงานและการวิเคราะห่งบการเงิน. สาขาการบัญชี คณะบริหาร ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. กรุงเทพฯ

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส. (2547). แนวทางการบริหารความเสี่ยง.กรุงเทพฯ

Erika P. McBride. (2012). Enterprise Risk Management: Framework Presence and Effectiveness. Education Doctoral. Paper 18.

Eva Maria Falkner. (2015) Risk management in SMEs: a systematic review of available evidence, The Journal of Risk Finance.

Janet L. Colbert and C. Wayne Alderman. (1995). A risk-driven approach to the internal audit. Managerial Auditing Journal. Managerial Auditing Journal, 1995 - emeraldinsight.com

Siti Zaleha Abdul Rasid, Abdul Rahim Abdul Rahman, and Wan Khairuzzaman Wan Ismail. (2011). Management accounting and risk management in Malaysian financial institutions. Managerial Auditing Journal.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2016