ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

ผู้แต่ง

  • นงลักษณ์ ผุดเผือก คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีประทุม
  • ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีประทุม
  • อมรา ติรศรีวัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีประทุม
  • ภาสวรรณ สุนทรรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีประทุม

คำสำคัญ:

อัตราส่วนทางการเงิน, ราคาหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2557 จำนวน 116 บริษัท แบ่งออกเป็น 8 หมวดธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัยครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีงบการเงินและข้อมูลที่สมบูรณ์ เพียงพอในการคำนวณหาตัวแปรที่กำหนด โดยเลือกจากบริษัทเฉพาะกลุ่มหมวดธุรกิจที่มีบริษัท จดทะเบียนตั้งแต่ 14 บริษัทขึ้นไป(ค่าเฉลี่ย 116/8 =14) คือกลุ่มธุรกิจหมวดบริการและหมวด ธุรกิจอุตสาหกรรม และบริษัทจะต้องมีงวดบัญชีปิด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยเก็บรวบรวม ข้อมูลจากรายงานราคาหลักทรัพย์ รายงานทางการเงินประจำปีและแบบรายงานการเปิดเผย ข้อมูลเพิ่มเติม (56-1) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) และวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสำคัญทาง สถิติ 0.05 ผลจากการศึกษาอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 16 อัตราส่วน พบว่าอัตราส่วนทางการเงินที่สัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ ของ กลุ่มธุรกิจหมวดบริการมีเพียงอัตราส่วนทางการเงินอัตราส่วนเดียวที่มีความสัมพันธ์กับราคา หลักทรัพย์ คือ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์อย่าง มีนัยสำคัญ และหมวดธุรกิจอุตสาหกรรมมีเพียงอัตราส่วนทางการเงินอัตราส่วนเดียวเช่นเดียวกัน ที่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ คือ อัตราส่วนสภาพคล่อง ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ ราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2558). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญนาค เกิดสินธุ์. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของ หลักทรัพย์กลุ่มพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2554. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 2558. “รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http:/www.set.or.th. (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2558).

Mohammad, R., &nAmir, D., Komeil, M., & Karmozdi, A. (2009). Relationship between Financial Ratios and Stock Prices forthe Food Industry Firms in Stock Exchange of Iran. WAP journal. 512-521.

Mohammad, R., & Bagherzadeh, S., & Mahboobeh, R.(2013). Relationship between Current ratio and Share Price-a study on NSE. INDIA.www. Journalahub.163.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2016