การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • เอกชัย อุตสาหะ สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำสำคัญ:

ต้นทุน, ผลตอบแทน, ฟาร์มโคนม, ระยะเวลาคืนทุน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน ทำฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด จังหวัดเชียงราย โดยเก็บข้อมูลจาก การใช้แบบสอบถามกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด จังหวัด เชียงราย โดยอาศัยข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 และค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ และ ข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคนม จึงนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้มาทำการวิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทนในรูปแบบการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method: PB) จากการวิจัยพบว่าต้นทุนการลงทุนทำฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกและค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน โดยฟาร์มขนาดเล็ก มีค่าใช่จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก 956,500 บาท และค่าใช้ จ่ายในการดำเนินงานเท่ากับ 127,176.51 บาท ฟาร์มขนาดกลาง มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน เริ่มแรก 1,458,451 บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 560,877.60 บาท ฟาร์มขนาด ใหญ่ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก 1,632,125 บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 633,902.44 บาท และเมื่อพิจารณาผลตอบแทน พบว่า ฟาร์มขนาดเล็กได้รับผลตอบแทน เฉลี่ย 876,333.75 บาท ฟาร์มขนาดกลาง 1,372,355.07 บาท และฟาร์มขนาดใหญ่ 1,630,296.88 บาท จากการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนพบว่าฟาร์มขนาดเล็กใช้ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 1 เดือน 2 วัน ฟาร์มขนาดกลางใช้ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 22 วัน ฟาร์มขนาดใหญ่ต้องใช้ ระยะเวลา 1 ปี

Downloads

Download data is not yet available.

References

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว. (2560) สืบค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2560 จาก : http://saranuk romthai.or.th/sub/book/book.php?book=12&chap=5&page=t12- 5-infodetail07.html

ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร. (2560). อุตสาหกรรมโคนม. สืบค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2560 จาก : http://fic.nfi.or.th/foodsectordatabank-detail.php?id=31

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-06-30