มาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคสำหรับ SMEs

ผู้แต่ง

  • วิชชกานต์ เมธาวิริยะกุล สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา

คำสำคัญ:

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ภาษี

บทคัดย่อ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของไทย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชกำหนดยกเว้นและ สนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราช กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ ที่ 595) พ.ศ. 2558 ถ้าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าร่วม มาตรการตามกฎหมายฉบับดังกล่าว จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากมาย

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมสรรพากร. (2559). คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติ การเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้น และสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561, จาก https://edss.sys.rd.go.th/image/4exp_040159.pdf

ไทยรัฐ. (2559). บัญชีเดียว...การเปลี่ยนแปลงระบบภาษีประเทศครั้งใหญ่. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561, จาก https://www.thairath.co.th/content/580358

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย. (2561). สินเชื่อ Smart Factoring บัญชีเดียว. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561, จาก https://www.smebank.co.th/loans/loan_smart_factoring

ธนาคารออมสิน. (2561). สินเชื่อ GSB SMEs บัญชีเดี่ยว เปอร์เซ็นเดียว. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561, จาก https://smestartup.gsb.or.th/product/gsb-smes- บัญชีเดี่ยว/

บมจ.ธนาคารกรุงไทย. (2561). กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561, จาก https://sme.ktb.co.th/sme/productListAction.action?command=getDetail&cateMenu=PRODUCT&cateId=3&itemId=102

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย. (2561). สินเชื่อ SME บัญชีเดียว. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561, จาก https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/loan/special-loan/Pages/sme-one-account.aspx

ราชกิจจานุเบกษา. (2558a). พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561, จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/001/5.PDF

ราชกิจจานุเบกษา. (2558b). พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561, จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/001/1.PDF

สภาวิชาชีพบัญชี. (2559). การทำบัญชีชุดเดียวดีอย่างไร. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561, จาก www.fap.or.th/upload/9414/OpIHaeFkVJ.pdf

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจกลางและขนาดย่อม. (2561a). จำนวนและการจ้างงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2559. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561, จาก http://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20171124082328.pdf

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจกลางและขนาดย่อม. (2561b). ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561, จาก http://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20171124114608.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-06-30