คณะกรรมการบริหาร

 

ศาสตราจารย์ สมพงษ์ จุ้ยศิริ, Ph.D.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

รองศาสตราจารย์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์, Ph.D.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์. ดร. ศุภมาส อังศุโชติ, Ph.D.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                                                                          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร จิตตวิริยานุกูล, Ph.D.

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, Ph.D.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์

บรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชนนี เมธิโยธิน                           

 

กองบรรณาธิการบริหาร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์, Ph.D.                      

มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี, Ph.D.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

รองศาสตราจารย์ ศิริชัย พงษ์วิชัย, M.S. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดวงมณี โกมารทัต, M.Acc.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี นิสสัยสุข, Ph.D.

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ บุณยเนตร, Ph.D.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น, D.B.A., D.I.B.A.

มหาวิทยาลัยศรีประทุม วิทยาเขตบางเขน   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พรต ฉัตราภรณ์, Ph.D.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา, Ph.D.

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ภูมิพาณิช, D.M.

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์,  Ph.D.

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก ดร.วรสิทธิ์ เจริญพุฒ, D.B.A., รป.ด.   

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดยิ่ง ธนทวี, Ph.D.

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข, D.B.A. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.สุรัติ สุพิชญางกูร, D.I.B.A.                 

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.กฤช จรินโท, D.B.A     

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

นางสาววิไลลักษณ์ คำลอย, MBA.

มหาวิทยาลัยบูรพา