การบัญชีต้นทุนคุณภาพและผลการดำเนินงานทางการตลาด: หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจที่ได้รับ ISO9000 ในประเทศไทย

Main Article Content

ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ

Abstract

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยนี้ มีเป้าหมายเพื่อทดสอบอิทธิพลของการบัญชีต้นทุนคุณภาพที่มีต่อการบริหารงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ ภาพพจน์องค์กร การยอมรับของตลาด และผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจที่ได้รับ ISO9000 ในประเทศไทย   ในการวิจัยนี้   ธุรกิจที่ได้รับ   ISO9000  ในประเทศไทย  จำนวน  229  บริษัทเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ผลลัพธ์ของการวิจัย พบว่า การบัญชีต้นทุนคุณภาพมีผลกระทบเชิงบวกต่อการบริหารงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ ภาพพจน์องค์กร การยอมรับของตลาด และผลการดำเนินงานทางการตลาด    นอกจากนี้ การบริหารงานที่มุ่งเน้นคุณภาพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาพพจน์องค์กรและการยอมรับของตลาด    ภาพพจน์องค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อการยอมรับของตลาดและผลการดำเนินงานทางการตลาด และการยอมรับของตลาดมีบทบาทเชิงบวกในการกำหนดผลการดำเนินงานทางการตลาด การวิจัยนี้พิสูจน์และยืนยันอย่างชัดเจนว่า การปฏิบัติทางการบัญชีต้นทุนคุณภาพมีความสำคัญสำหรับกิจการในการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสพความสำเร็จ ดังนั้น กิจการจะต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุนคุณภาพให้มีประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานที่ดีในสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน

 

ABSTRACT

 

This study aims at examining the influences of quality costing on quality orientation, organizational  image,  market  acceptance,  and  marketing performance of ISO 9000 businesses in Thailand. In this study, 229 ISO 9000 businesses in Thailand are the samples of the study. Within the research results, quality costing has a positive impact on quality orientation, organizational image, market acceptance, and marketing performance. Also, quality orientation has a positive influence on organizational image and market acceptance; organizational image has a positive effect on market acceptance and marketing performance; and market acceptance has a positive role in determining marketing performance. This study definitely verifies and confirms that quality costing practice is important for firms in successfully managing businesses. Thus, firms need to put their resources in developing and implementing quality costing effectively in order to achieve best business outcomes in the competitive environments. 

Article Details

How to Cite
อุตสาหะวาณิชกิจ ป. (2018). การบัญชีต้นทุนคุณภาพและผลการดำเนินงานทางการตลาด: หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจที่ได้รับ ISO9000 ในประเทศไทย. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 12(1), 145–157. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/94104
Section
บทความวิจัย