การพัฒนาทักษะบุคลากรคนไทยด้านภาษาอังกฤษในบริษัท A

Main Article Content

กานดา รังสีบริรักษ์
ชนิสรา แก้วสวรรค์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองและต่อองค์กร 2) เพื่อศึกษาระบบกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรในองค์กร และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพและการพัฒนาระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและประเมินผลของบุคลากรภายในองค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรที่เป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในบริษัท A ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานในบริษัทที่ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน จำนวน 20 คน แบ่งตามสายงาน คือ ฝ่ายบริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า บุคลากรที่เป็นคนไทยในแต่ละสายงานมีลักษณะในการปฏิบัติงานและการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทำให้บุคลากรคนไทยมีการใช้วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เกิดจากตนเอง เพื่อนำมาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง ที่แตกต่างกันตามความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล และวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ เข้ามาใช้ช่วยเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมาใช้ควบคู่กับในด้านอื่นไปพร้อม ๆ กัน

ABSTRACT

 

This research attempts 1) to study patterns to develop English skills for interested employees to improve themselves and their organization; 2) to study systematically learning process to increase capacity and competency of personnel in organization; and 3) to evaluate quality and develop degree of ability to use English and to evaluate personnel in the organization. The subjects in this study were 20 Thai employees working in Company A were delegates from units in company whose their work used English language. The works can be separated in administration division and other related divisions. The subjects were selected using purposive sampling technique whist the instrument was an interview. The data obtaining from the interviews were analyzed and synthesized. The findings can be concluded that Thai personnel in each division worked and  used English in their operation differently depending on their responsibilities. Consequently, Thai employees learned to use English on their own to develop their English skills as well as work environment of each persons and other learning methods to enhance skills in using English together with the other skills. 

Article Details

How to Cite
รังสีบริรักษ์ ก., & แก้วสวรรค์ ช. (2018). การพัฒนาทักษะบุคลากรคนไทยด้านภาษาอังกฤษในบริษัท A. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 12(1), 73–82. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/94077
Section
บทความวิจัย