การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง Data Envelopment Analysis กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

Main Article Content

สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
ประภัสสร วารีศรี

Abstract

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในหมวดวัสดุก่อสร้างจำนวน 17 บริษัท ใช้ข้อมูลจากรายงานประจำปี พ.ศ.2558 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยวิธีการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล (Data Envelopment Analysis: DEA) ด้านปัจจัยการผลิต (Input oriented)  ผลการศึกษาพบว่า  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในหมวดวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 35.29 ของบริษัทฯทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และคะแนนประสิทธิภาพเฉลี่ยภายใต้ข้อสมมติ CRS เท่ากับ 0.554     คะแนนประสิทธิภาพเฉลี่ยภายใต้ข้อสมมติ VRS เท่ากับ 0.858  และ Scale Efficiency  เฉลี่ยเท่ากับ 0.631

 

ABSTRACT

 

                The purpose of  this  research was to identify  the operational  efficiency of listed companies in the  Stock Exchange of Thailand of Property and Construction Group  for 17 companies from Annual Report  2015 of listed companies in the  Stock Exchange of Thailand. The  Data Envelopment Analysis (DEA) and Input Oriented model  are used to calculate efficiency  scores. The  findings showed that listed companies in the  Stock Exchange of Thailand of Property and Construction Group for  6 companies  or 35.25 percent of all 17 companies had  operational  efficiency.  Average  efficiency  scores  based  on  CRS  and VRS assumption  were  0.554  and  0.858  and  average  scale  efficiency  was   0.631.

Article Details

How to Cite
เอี่ยมวิจารณ์ ส., & วารีศรี ป. (2018). การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง Data Envelopment Analysis กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 12(1), 63–72. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/94075
Section
บทความวิจัย