การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มลูกค้าโดยใช้มาตรฐานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นด้านผู้บริโภค ของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทย

Main Article Content

กฤษดา เชียรวัฒนสุข
อรนี บุญมีนิมิตร

Abstract

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ในประเด็นด้านผู้บริโภคที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทยนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของตน และเพื่อทำการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการตามระดับกลุ่มรายได้โดยใช้มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ในประเด็นด้านผู้บริโภคเป็นตัวแปรสำคัญในการวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม

รูปแบบของการศึกษาใช้การวิจัยเชิงสำรวจโดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในขั้นตอนของการพัฒนาเครื่องมือ ประชากรที่ทำการศึกษา คือ ลูกค้าผู้ใช้บริการโรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทยโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 440 ตัวอย่าง มาทำการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มลูกค้าตามระดับรายได้ด้วยเทคนิค Discriminant Analysis: DA โดยใช้มาตรฐานการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมประเด็นด้านผู้บริโภคทั้ง 7 ประเด็น เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์  ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นที่ 1 การตลาดที่เป็นธรรม สารสนเทศที่เป็นจริงและไม่เบี่ยงเบนและการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นธรรม ประเด็นที่ 2 การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ประเด็นที่ 4 การบริการ การสนับสนุน และการยุติข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งแก่ผู้บริโภค ประเด็นที่ 6 การเข้าถึงบริการที่จำเป็น และประเด็นที่ 7 การให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก สามารถใช้เป็นตัวแปรที่สำคัญในการจำแนกกลุ่มลูกค้าตามระดับรายได้ทั้งสามระดับได้ และพบว่า ประเด็นที่ 2 การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นตัวแปรที่สำคัญของการแบ่งกลุ่มของฟังก์ชันที่ 1 (ค่าสัมประสิทธิ์แคนนอนนิคัล เท่ากับ 1.374) และประเด็นที่ 4 การบริการ การสนับสนุน และการยุติข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งแก่ผู้บริโภคเป็นตัวแปรที่สำคัญของการแบ่งกลุ่มของฟังก์ชันที่ 2 (ค่าสัมประสิทธิ์แคนนอนนิคัล เท่ากับ .835) นอกจากนี้ผลการศึกษายัง พบว่า ประเด็นที่ 3 การบริโภคอย่างยั่งยืน และ ประเด็นที่ 5 การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคนั้นไม่มีความแตกต่างในการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มที่ใช้ในการวิจัย

Article Details

How to Cite
เชียรวัฒนสุข ก., & บุญมีนิมิตร อ. (2018). การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มลูกค้าโดยใช้มาตรฐานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นด้านผู้บริโภค ของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทย. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 12(1), 29–44. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/94069
Section
บทความวิจัย