อิทธิพลการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่อความพึงพอใจในการทำงานและประสิทธิผล การปฏิบัติงานวิชาการ

Main Article Content

พงษ์สันติ์ ตันหยง
จิดาภา ถิรศิริกุล
นพพร จันทรนำชู

Abstract

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับ การสนับสนุนจากองค์การ ความพึงพอใจในการทำงานและประสิทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการและ  2) เพื่อศึกษาอิทธิพลการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่อความพึงพอใจในการทำงานและประสิทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   โดยใช้การวิจัยแบบผสมซึ่งใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและการวิจัยเชิงคุณภาพมาช่วยสนับสนุนอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณคือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 682 คน เก็บตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 8 คน   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและใช้สถิติโมเดลสมการโครงสร้างในการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์เส้นทางและเสริมด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายผลเชิงปริมาณ

                ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการผ่านความพึงพอใจในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ความพึงพอใจในการทำงานมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ     ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างพบว่าตัวแปรอิสระ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และความพึงพอใจในการทำงานสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ ได้ร้อยละ 38

ABSTRACT

 

                 This objectives of this research were 1) to study the  level of  effectiveness of academic performance and 2) to study effects of perceived organizational support on job satisfaction and effectiveness of academic performance of academic staff at Rajabhat University. This research employed mix method  by using Quantitative research as a major methodology. The 682 questionnaires were collected from  18 Rajabhat Universities in Thailand and 8 persons  by in-depth interview techniques. The statistical techniques were utilized to analyze data included descriptive statistical and Structural Equation Model statistical used to test  hypothesis and analyze path analysis. There was supplemented with qualitative data to describe quantitative results.

                The research found that The effectiveness of academic performance average is moderate. Perceived organizational support at a high level, and Job satisfaction at a high level.   Perceived organizational support had indirect effect on effectiveness of academic performance through job satisfaction with statistical significance. Job satisfaction had a direct effect on the effectiveness of academic performance with statistical significance.

                The coefficient prediction (R2) of Structural Equation Model were found that perceived organizational support. and job satisfaction  together can significantly predict academic performance effectiveness were 38 percents.

Article Details

How to Cite
ตันหยง พ., ถิรศิริกุล จ., & จันทรนำชู น. (2018). อิทธิพลการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่อความพึงพอใจในการทำงานและประสิทธิผล การปฏิบัติงานวิชาการ. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 12(1), 1–15. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/94039
Section
บทความวิจัย