รูปแบบนโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศฝรั่งเศส

Main Article Content

ชาณาณินฐ์ สัจจชยพันธ์
สุชนนี เมธิโยธิน

Abstract

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกำหนดนโยบายส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศฝรั่งเศสโดยภาครัฐ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  เก็บข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) ด้วยคำถามแบบมีโครงสร้าง (Standardized or structure interview) เป็นคำถามปลายเปิด (Opened-ended) ที่สร้างจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)ประเทศไทย ประจำประเทศฝรั่งเศส ส่วนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ คือ ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็คต์ (Thai select) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ประชากร 137 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 20 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) ใช้สถิติวิเคราะห์เดลฟายด้วยค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) 

ผลการวิเคราะห์พบว่า รูปแบบนโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศฝรั่งเศสที่ตรงความต้องการของผู้ประกอบการ ภาครัฐควรกำหนดนโยบาย ดังนี้ 1) ส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถใช้ประโยชน์จากนโยบายได้  2) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านเงินทุนและสามารถนำไปปฏิบัติได้  3) จัดทำแผนการส่งเสริมนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ที่ต้องการไปลงทุนร้านอาหารไทยในต่างประเทศ  4) การช่วยนำเข้าพ่อครัวคนไทยและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานอย่างถูกต้องของแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ   5) ควรส่งเสริมให้มีผู้นำเข้าวัตถุดิบ (Supplier) คนไทย อาจจัดตั้งในรูปแบบสมาคมหรือสหกรณ์  6) จัดให้มีการตรวจสอบวัตถุดิบไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลอย่างเข้มงวด  7) จัดให้มีเครื่องหมายที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะที่เจ้าของร้านเป็นคนไทยและปรุงอาหารรสชาติไทยแท้ๆ  8) จัดทำเอกสารและสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่แนะนำรายชื่อร้านอาหารไทยทั้งในประเทศและประเทศฝรั่งเศส 9) ควรส่งเสริมรูปแบบและรสชาติอาหารไทยดั้งเดิมในประเทศไทย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย  10) ส่งเสริมการสร้างคุณค่าของแบรนด์ไทยซีเล็คต์ (Brand equity) ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก   

ABSTRACT

 

This qualitative research had objective to study models to promote Thai restaurant business in foreign countries by the government sector. Delphi Technique was used for data collection using in-depth interview whose questions were standardized and structured. The questions were open-ended and were derived from interviewing expert who was diplomatic counsellor (commercial) of Thailand working in France and specialists’ group consisting of Thai restaurant owners in Paris, France. Purposive sampling was used to obtain 20 samples. Content Analysis was used to analyze the content. Median and Interquartile Range were statistics used to analyze the data collected from Dephi Technique.

The findings from the analysis revealed that the models to promote Thai restaurant business in foreign countries by government sector which satisfied the restaurant owners were as follows: 1. The government should have tangible policy to promote the restaurants so they can take advantage of the policy. 2. The government should implement the policy to disseminate knowledge about the funding. 3. The government should have plans to encourage new business people who wanted to invest in Thai restaurants abroad. 4. The government should send chefs to work legally and raise a better understanding for Thai workers to know how to legitimately work in the foreign countries. 5. The government should support Thai suppliers of raw materials to set up a club or co-operatives. 6. Raw materials should be strictly inspected  to have qualifications and international standards. 7. The government should provide unique sign to show that the restaurants were owned by Thai people and the food taste is authentic. 8.  The government should publish documents and produce media to publicize the list of recommended restaurants in both Thailand and France.  9. The government should promote the original taste of food in Thailand so that the visitors know the real taste of Thai food when they come toThailand. 10. Thai government should promote brand equity of “Thai Select” to be well known all over the world.

Article Details

How to Cite
สัจจชยพันธ์ ช., & เมธิโยธิน ส. (2016). รูปแบบนโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศฝรั่งเศส. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 11(2), 95–112. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/73859
Section
บทความวิจัย