สภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและครอบครัวเข้มแข็งและปัญหาของธุรกิจครอบครัวในการดำเนินงานนวัตกรรม

Main Article Content

นวพร ประสมทอง

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและครอบครัวเข้มแข็งโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเพื่อศึกษาปัญหาของธุรกิจครอบครัวในการดำเนินงานนวัตกรรม โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยแบบผสมโดยใช้เครื่องมือวิจัยคือ การสัมภาษณ์ร่วมกับการสนทนากลุ่มให้ได้ผลของสภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและครอบครัวเข้มแข็งโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทำการวิเคราะห์ด้วยการสรุปเนื้อหา  ส่วนปัญหาของธุรกิจครอบครัวในการดำเนินงานนวัตกรรมใช้แบบสอบถามทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของธุรกิจครอบครัวใช้วิธีโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน  367  ราย  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ     ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า สภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและครอบครัวเข้มแข็งโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมปรากฏการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมของธุรกิจครอบครัวสรุปได้  3  ลักษณะ คือ 1) กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามกับนโยบายของรัฐ  2) การทบทวนธรรมชาติ และบริบทของธุรกิจครอบครัวและชุมชน 3) การสร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนระบบภูมิคุ้มกันทางสังคมตามความต้องการของธุรกิจครอบครัวและชุมชน ส่วนที่สองคือ การเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมและครอบครัวเข้มแข็งแก่ธุรกิจครอบครัว สรุปได้  3  ประเด็น  คือ 1)  เงื่อนไขทางกายภาพขององค์กร 2)  เงื่อนไขทางการมีคุณค่า  3) เงื่อนไขทางสังคม  และปัญหาของธุรกิจครอบครัวในการดำเนินงานนวัตกรรม  เรียงลำดับจากปัญหาการดำเนินงานนวัตกรรมจากมากไปหาน้อยโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยดังนี้  1)  บุคลากร  2)ความล่าช้าในการพัฒนาความคิดให้กลายเป็นรูปธรรม, ขาดการประสานงานที่ดี 3)  เครื่องมือ 4) ความเข้าใจและรู้จักลูกค้าไม่เพียงพอ  5) การมีวัฒนธรรมองค์กรที่หลีกเลี่ยงการเสี่ยง 6) สิ่งแวดล้อม 7) วิธีการ  และ 8) วัตถุดิบ  

ABSTRACT

This research aims to 1) study the situation of participatory processes enhancing social immunization and strong  family business by means of creative thinking and innovation. 2) To investigated the problematic obstacles of performing innovation enable to strengthening family business. This was combine research with mix method ;  firstly researcher employed qualitative approach ; in depth interview and secondly, applied the outcomes of study performed a quantitative approaches in order to confirm said outcome. The population were family business owners, using multi-stage sampling .The sample were 367 cases, descriptive statistical analysis were as follow ; percentage, mean and standard deviation.

The research results had shown that, the situation of participatory processes enhancing social immunization and strong family business by means of creative thinking and innovation were divided as two parts : Part I There were an involvement in learning social phenomenon with immunizations. Said learning were subtracted concerned and evaluated  to  three conditions; 1) To concerned and evaluated the government policy 2) To revised the natural contexts of family and community 3) To modify the immunization system in order to creating the social needs of families and communities. Part II: the result of studies could be summarized in three conditions; 1) The physical conditions of the entrepreneurs 2) There had not been any integrations on creative idea. 3) Lacking of managerial tools. 4) Did not concern on customer needs. 5) The risk avoidance organizational culture 6) Did not concern on environments. 7) The outdated methodology and 8) The sufficient raw material.

Article Details

How to Cite
ประสมทอง น. (2016). สภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและครอบครัวเข้มแข็งและปัญหาของธุรกิจครอบครัวในการดำเนินงานนวัตกรรม. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 11(2), 63–78. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/73710
Section
บทความวิจัย