โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์และความไว้วางใจที่มีต่อการตั้งใจเลือกซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของผู้บริโภคชาวไทย

Main Article Content

ทิวาวรรณ ศรีสวัสดิ์
ภัทราวดี มากมี
พูลพงศ์ สุขสว่าง

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ การรับรู้ความเสี่ยง และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของผู้บริโภคชาวไทย และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 500 คน  ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นแบบเป็นสัดส่วน โดยเป็นผู้ที่เคยซื้อสินค้าและใช้บริการจากร้านค้าออนไลน์ชาวไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม SPSS  และวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรม Mplus

ผลการวิจัยปรากฏว่า

1. โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 4.85ค่า df เท่ากับ 3 ค่า p เท่ากับ .18 ดัชนี TLI เท่ากับ .99 ดัชนี CFI เท่ากับ 1.00 SRMR เท่ากับ .03 ค่า RMSEA เท่ากับ .03 และ / df  เท่ากับ 1.61)  

2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์  การรับรู้ความเสี่ยง  และความไว้วางใจที่มีต่อการตั้งใจเลือกซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของผู้บริโภคชาวไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปที่พัฒนาขึ้น แสดงให้เห็นว่า ความไว้วางใจมีอิทธิพลทางตรงต่อการตั้งใจเลือกซื้อจากร้านค้าออนไลน์มากที่สุด ส่วนการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์และการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลทางตรงต่อความไว้วางใจ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตั้งใจเลือกซื้อจากร้านค้าออนไลน์

สรุปได้ว่า นอกจากความไว้วางใจแล้ว การเกี่ยวข้องกับสถานการณ์และการรับรู้ความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของผู้บริโภคชาวไทย

ABSTRACT

The purpose of this research was to develop and validate a causal relationship model among situational involvement, risk perception, and trust expectation as they affect intention to buy from an e-tailer of Thai customers. The 500 participants were obtained by Proportional Stratified random sampling. They were older than 18 years and used to purchasing products from an e-tailer. The research instrument was an online questionnaire. Descriptive statistics were generated using SPSS; causal relationship modeling involved the use of Mplus.

The results were as follows:

  1. The developed model was consistent with empirical data. Goodness of fit statistics were: chi-square test

 (

ABSTRACT

 

                The purpose of this research was to develop and validate a causal relationship model among situational involvement, risk perception, and trust expectation as they affect intention to buy from an e-tailer of Thai customers. The 500 participants were obtained by Proportional Stratified random sampling. They were older than 18 years and used to purchasing products from an e-tailer. The research instrument was an online questionnaire. Descriptive statistics were generated using SPSS; causal relationship modeling involved the use of Mplus.

                The results were as follows:

1. The developed model was consistent with empirical data. Goodness of fit statistics were: chi-square test

 (X^{2}) = 4.85, df = 3, p= .18, TLI = .99, CFI = 1.00, SRMR = .03,  RMSEA = .03, and relative chi-square (X^{2}/df) =1.61.

2. The developed model between situational involvement, trust expectation, and intention to buy from an e-tailer among Thai customers aged older than 18 years indicated that trust expectation had the strongest significant direct effect on intention to buy from an e-tailer, while situational involvement and risk perception had a significant direct effect on trust expectation, and indirect effects on intention to buy from an e-tailer.

In conclusion, besides trust expectation, situational involvement and risk perception also influenced the intention to buy from an e-tailer among Thai customers.

(X^{2}) = 4.85, df = 3, p= .18, TLI = .99, CFI = 1.00, SRMR = .03,  RMSEA = .03, and relative chi-square (X^{2}/df) =1.61.

2. The developed model between situational involvement, trust expectation, and intention to buy from an e-tailer among Thai customers aged older than 18 years indicated that trust expectation had the strongest significant direct effect on intention to buy from an e-tailer, while situational involvement and risk perception had a significant direct effect on trust expectation, and indirect effects on intention to buy from an e-tailer.

In conclusion, besides trust expectation, situational involvement and risk perception also influenced the intention to buy from an e-tailer among Thai customers.

Article Details

How to Cite
ศรีสวัสดิ์ ท., มากมี ภ., & สุขสว่าง พ. (2016). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์และความไว้วางใจที่มีต่อการตั้งใจเลือกซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของผู้บริโภคชาวไทย. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 11(2), 31–46. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/73691
Section
บทความวิจัย