ปัจจัยทางการตลาดและกลุ่มบุคคลอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้องพักในเมืองพัทยา

Main Article Content

วรชัย อัจฉราวงศ์ชัย
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
วิไลลักษณ์ คำลอย

Abstract

บทคัดย่อ

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยทางการตลาด และกลุ่มบุคคลอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้องพักในเมืองพัทยาเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการกำหนดตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience sampling) โดยเจาะจงเฉพาะบุคคลที่เคยใช้บริการอะพาร์ตเมนต์ (Apartment) และยังมีความต้องการใช้บริการห้องพัก หรือผู้ที่เช่าห้องพักอยู่ ในเมืองพัทยา จำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Average) และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Multiple Linear Regression analysis

 ผลการทดสอบพบว่าปัจจัยทางการตลาด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้องพักในเมืองพัทยา และกลุ่มบุคคลอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้องพักในเมืองพัทยา มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ABSTRACT

 This study attempted to study marketing factors and subjective norms affecting decision making to use serviced room in Pattaya City. Questionnaires were distributed to collect the data. The convenience sampling technique was utilized to selected 400 subjects who used to use the service of the apartment and still required to use the service or the tenants living in Pattaya City. The statistics to analyze the data were descriptive statistics including frequency, percentage, average, as well as inferential statistics including Multiple Linear Regression analysis.

It was found that the study on market mix of 7Ps including product, price, place, promotion, people, process and physical evidence that the market mixs of 7Ps in overall had an influence on decision making to use serviced room in Pattaya City. In addition, subjective norms impacted on the decision making to use serviced room in Pattaya City at the statistically significant level of 0.05.

Article Details

How to Cite
อัจฉราวงศ์ชัย ว., เลิศพุทธรักษ์ ศ., & คำลอย ว. (2016). ปัจจัยทางการตลาดและกลุ่มบุคคลอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้องพักในเมืองพัทยา. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 11(2), 13–30. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/73671
Section
บทความวิจัย