กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าท้องถิ่นสู่สินค้าสากล

Main Article Content

สุรางค์รัตน์ แสงศรี

Abstract

บทคัดย่อ

            สินค้าและตราสินค้าท้องถิ่นมีจุดเริ่มต้นภายในท้องถิ่น แต่เรื่องราวความสำเร็จของสินค้าและตราสินค้าท้องถิ่นสามารถพัฒนามาเป็นตราสินค้าภายในประเทศ ตราสินค้าระดับภูมิภาค ตราสินค้าระหว่างประเทศและตราสินค้าสากลที่รู้จักกันทั่วโลกตามลำดับ การที่จะผลิตสินค้าท้องถิ่นขึ้นมานั้น ควรให้ความสำคัญกับบริบทของท้องถิ่น ต้องคิด ต้องเข้าใจและต้องทำแบบท้องถิ่น ควรคำนึงถึงความเป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน นักการตลาดจำเป็นที่จะต้องพิจารณาและทำความเข้าใจบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำวัฒนธรรมมาปรับใช้และวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการให้ความสำคัญกับท้องถิ่น การบริหารจัดการ การดำเนินงานและประสบการณ์ท้องถิ่น จะช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าและตราสินค้าท้องถิ่นสู่ความสำเร็จในการเป็นสินค้าระดับสากล

ABSTRACT

                Local products and local brands usually startup from a local business. But it also contains the remarkable success stories of local brands which went on to become domestically, regionally, internationally and globally brands respectively. To be successful, marketer must understand local cultural, individual characteristics, influence of individual, national identity and use it to create marketing strategy. They must think, know and act locally. Local products development strategy to global products are challenge of adapting their products under well know global brands.

 

Article Details

How to Cite
แสงศรี ส. (2016). กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าท้องถิ่นสู่สินค้าสากล. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 11(2), 1–11. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/73669
Section
บทความวิชาการ