ผลกระทบของการวางแผนกำไรเชิงรุกที่มีต่อการขยายกิจการไปข้างหน้า และประสิทธิผลทางการตลาดสำหรับธุรกิจส่งออกในประเทศไทย

Main Article Content

ณัฐวงศ์ พูนพล
สุมาลี ลิ้มสุวรรณ
กฤตยา แสงบุญ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบผลกระทบของการวางแผนกำไรเชิงรุกที่มีต่อประสิทธิผลทางการตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้การขยายกิจการไปข้างหน้าเป็นตัวแปรคั่นกลางสำหรับธุรกิจส่งออกในประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า การวางแผนกำไรเชิงรุกที่ประกอบด้วย การจัดสรรทรัพยากร การพยากรณ์รายได้ และการมุ่งเน้นที่ผลกำไร มีผลกระทบเชิงบวกต่อการเติบโตทางด้านการลงทุนทางการเงินหรืออสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการมีนวัตกรรมองค์กรเป็นตัวแปรสอดแทรกระหว่างการวางแผนกำไรเชิงรุกและการขยายกิจการไปข้างหน้า นอกจากนั้น การขยายกิจการไปข้างหน้าโดยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตัวแปรสอดแทรก ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลทางการตลาดอีกด้วย  ดังนั้นการตัดสินใจของผู้บริหารที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆ ควรมุ่งเน้นการวางแผนกำไรเชิงรุกที่สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาปริมาณการขายและกำไร เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามที่ได้พยากรณ์ไว้

Article Details

How to Cite
พูนพล ณ., ลิ้มสุวรรณ ส., & แสงบุญ ก. (2016). ผลกระทบของการวางแผนกำไรเชิงรุกที่มีต่อการขยายกิจการไปข้างหน้า และประสิทธิผลทางการตลาดสำหรับธุรกิจส่งออกในประเทศไทย. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 11(1), 113–124. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/64392
Section
บทความวิจัย